2019 වර්ෂය සදහා ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යපෘති

Omatta

 • තැන්නපිට මාර්ගය අඩි 485 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1000000.00

Awariyawatta

 • පුවක්ගහවිටකන්ද මාර්ගය අඩි 660 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1330000.00

Omatta East

 • නැගෙනහිර මැද මාවත අඩි 750 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1500000.00
 • අටළුහේන මාර්ගය අඩි 244 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

{sliderPimbura|closed}

 • පිඹුර තිප්පලකන්ද මාර්ගය අඩි 247 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

Girikola

 • මඩවලතැන්න මාර්ගය අඩි 245 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00
 • ලන්දෙවත්ත මාර්ගය අඩි 245 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

Halowita

 • දෙල්පෙ හල්ඕවිට මාර්ගය ගල් අතුරා අඩි 300 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1250000.00

Udawela

 • ආංගුවත්ත මාර්ගය අඩි 350 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1250000.00

Helemba

 • විලේගොඩ මාර්ගය අඩි 460 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1250000.00

Gorokgoda

 • සෝදාපාළුව මාර්ගය අඩි 469 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1000000.00

Agalawatta

Kakulandala North

 • ස්වර්ණරේඛාගම දියවාන මාර්ගය අඩි 240 සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00

Kekulandala South

Beragama

Wadurabba

 • ඩාර්ටන්පිල්ඩ් ඉහලකන්ද මාර්ගය අඩි 140 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

Yatiyana East

Yatiyana West

 • ගුණසේකර මාවත පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1000000.00
 • රේස්වත්ත මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය ඉදි කිරීම රු. 950000.00

Bodihiyakanda

Dapiligoda

Pinnagoda

{sliderMulatiyana|closed}

 • දෙල්ගහවත්ත මාර්ගය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම රු. 194000.00
 • දියබුලත්වලකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම රු. 194000.00

Ridirekagama

 • මුලටියන්ගොඩ රිදීරේඛාගම මාර්ගයේ පැති බැම්ම සැකසීම රු. 500000.00

Kithulgoda

 • මල්බෙරිය සතිපට්ඨාන ආරාමය මාර්ගය අඩි 225 සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00
 • අළුත්හේන මාර්ගය අඩි 433 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1250000.00

Kithulgoda South

 • පුංචිහේන්කන්ද දියපත්තුගම මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම රු. 291000.00

Rathmale

 • සාදගොඩ මැණික්කුඹුර  මාර්ගය අඩි 620 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 1250000.00
 • අමෝකන්ද මාර්ගය අඩි 390 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 800000.00

Rathmale East

 • එගොඩකන්ද සිට මද්දේකන්ද මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00
 • අමුන්දර මාර්ගය අඩි240 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

Polgampola East

 • සුවන්දගොඩ ගොඩගෙදර මාර්ගය මාර්ගය අඩි 230 සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00

Polgampola

 • පල්ලිගොඩ දිමියාමූකලාන මාර්ගයට බෝක්කුවක් දැමීම රු. 200000.00

{sliderKurupita|closed}

Harankahaptha

Kevitiyagala

Diyapattugama

 • අයිලකන්ද හොරගහවතුර මාර්ගය අඩි 228 සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

Kevitiyagala North

 • කිරිල්ලහේන චන්දිමා මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය අඩි 225 සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00

Kevitiyagala North

Your text...

Maha kalupahana

 • නාගහවත්ත මාර්ගය අඩි 235 සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00

Kuda Kalupahana

 • සමර මාවත මාර්ගය මාර්ගය අඩි 235 සංවර්ධනය කිරීම රු. 500000.00
 • දූවවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම  රු. 500000.00

News & Events

Scroll To Top